همکاری

در صورت نیاز آماده انجام کلیه پروژه های تحت شبکه در مقیاس های
LAN , MAN , WAN
با ادارات ، شرکت های ارائه دهنده اینترنت ( ISP, ISDP,PAP ) ، کارخانه ها ، مکان های تجاری بزرگ و کوچک می باشم.

تلفن تماس جهت هماهنگی : 8767 870 912 98+  عرفان عابدی
erfan.tel

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>